كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.

آدرس:
 
مشهد، کیلومتر ۱۲ بزرگـراه آسیـایــی، روبرویکارخـانه شیر پگاه،
پارک علـم و فنـــاوری خراســــان.
 
صندوق پستـی: ۱۳۹- ۹۱۷۳۵
 
تلفـن:
 
٠۵۱-۳۵۴۱۲۳۵۴
٠۵۱-۳۵۴۱۲۳۵۵
٠۵۱-۳۵۴۲۱۷۶۴
٠۵۱-۳۵۴۱۲۳۶۵   
 
فکس:
 
۳۵۴۱۲۳۵۶-٠۵۱
 
تلگرام:  
 
٠۹۳۹۸٠٠۱۲۲۹
 
پست الکترونیکی
 
pishgamenergy@gmail.com
Copyright © 2022 PEKCO . All Rights Reserved.