شات آف ولو

شیر اطمینان قطع کننده اضطراری ایستگاه های گاز
 

شرکت پیشگام انرژی خاور تولید کننده شات آف ولو از سایز 2 اینچ الی 12اینچ در کلاس 150، 300 و600 مطابق با  استانداردIGS-IN-301 شرکت ملی گاز ایران می باشد.
 
 

   دارای وندور:

 
- شرکت ملی نفت

- شرکت ملی گاز

- شرکت ملی انتقال گاز

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2022 PEKCO . All Rights Reserved.